سازمان صنایع دفاع

سازمان صنایع دفاع

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: