پتروشیمی بیستون کرمانشاه

پتروشیمی بیستون کرمانشاه

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: