کارخانه ذوب آهن اردبیل

کارخانه ذوب آهن اردبیل

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: