کارخانه پرشین تجارت

کارخانه پرشین تجارت

نمای کلی:

  • سرمایه گذار:

جزئیات پروژه: